Vedtekter SBF

Vedtekter for Skutvik Båtforening


§1

Navn og formål.

Foreningens navn er Skutvik Båtforening og dens initialer er S.B.F.


§2

Skutvik Båtforeningens formål er å samle båtinteresserte i arbeidet for å:

- skape og vedlikeholde et godt båtmiljø i sikre båthavner og opplagsplasser

- utbre kjennskap til lokalfarvannet ved turer og fellesarrangementer

- utbre kunnskap om sjøvett og båtmateriell

- samarbeide lokalt og regionalt med andre foreninger om felles oppgaver

- samarbeide med lokale myndigheter for å løse aktuelle oppgaver innenfor rammen av foreningens formål.

S.B.F. skal følge nøye med i utviklingen og ta opp oppgaver der løsningen antas å være til gavn for medlemmene.


§3

Medlemskap/Eksklusjon/Æresmedlemskap.

Som medlem kan styret med alminnelig flertall oppta enhver båtinteressert som ikke er medlem av annen båtforening. Medlemskapet følger kalenderåret. Utmeldelse må skje skriftlig til styret innen årets utgang.


§4

Medlem som ved sin oppførsel vekker anstøt og forargelse eller virker til skade for foreningen, kan av styret etter gitt varsel ekskluderes. Eksklusjonen kan ankes inn for årsmøtet.


§5

Medlemmer eller andre som har ytet en ekstraordinær innsats for foreningen, kan etter enstemmig innstilling fra styret av årsmøtet, innvoteres som æresmedlemmer.

 

§6

Kontingenter og avgifter.

Årskontingenten følger kalenderåret og utgjør for tiden kr. 50,-. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet, med alminnelig flertall.

Kontingenten forfaller til betaling ved årets begynnelse, og må være innbetalt innen april måneds utgang. Oversittes fristen, kan styret etter gitt varsel, stryke vedkommende som medlem. Ektefeller og barn under 16 år, kan tegne seg som medlemmer for halv kontingent. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

Alle avgifter ved bruk av foreningens eiendom (eks. slipp) fastsettes av årsmøtet med alminnelig flertall. Avgiftene betales etter regning fra kassereren.


§7

Foreningens organer/Daglig ledelse/Ekstraordinært årsmøte.

S.B.F’s administrative organer er:

1. Årsmøtet

2. Styret


§8

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av november måned. Medlemmene innkalles skriftlig med 14 dagers varsel og får tilsendt saksliste.

Beslutninger fattes med alminnelig flertall, lovforslag, salg av foreningens eiendom, oppløsning dog med 2/3 flertall blant de fremmøtte.
§9

Det ordinære årsmøtet skal behandle:

1.Styrets årsberetning

2.Regnskap

3.Innkomne forslag. Disse må være styret i hende 14 dager i forveien.

4.Foreta valg på:

a) Formann

b) Styremedlemmer og varamenn til styret

c) Valgkomitè med 3 medlemmer   


§10

S.B.F ledes av et styre som består av formann og 4 styremedlemmer.

Styret velger selv 4 styremedlemmer. Styret velger selv viseformann, kasserer og sekretær.

Styret har 2 varamedlemmer som innkalles etter behov.

Formannen velges på årsmøtet for ett år, styremedlemmene velges for to år, således at der hvert år uttrer to styremedlemmer. 2 varamenn til styret velges for ett år.


§11

Styret har den daglige ledelse av foreningen og holder møter så ofte det finner nødvendig.

Styret er beslutningsdyktig når formann, eventuelt viseformann og minst to styremedlemmer er tilstede. Styret kan oppnevne komitèer til å bistå i arbeidet med arrangementer og andre oppgaver.

Styret skal fremlegge for det ordinære årsmøtet beretning om foreningens virksomhet og revidert regnskap.


§12

Styret forvalter reglene for båtplasseiere i fortøyningsbrygga i moloen og fører tilsyn med at reglene overholdes.


§13

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig eller når minst 1/5 av medlemmene forlanger det. Slik innkalling skal være skriftlig til medlemmene og med saksliste, og med 14 dagers varsel.


§14

Diverse.

Innmelding og utmelding av en krets, et forbund eller en sammenslutning med annen forening må behandles av årsmøte og kan bare vedtas med 2/3 flertall.


§15

Forslag til endringer av eller tillegg til disse vedtekter forelegges årsmøtet gjennom styret og kan bare vedtas med 2/3 flertall.


§16

Oppløsning av S.B.F kan kun skje ved vedtak på ordinær generalforsamling (årsmøte) etter at saken har vært utsendt til medlemmene ved innkallingen. Vedtak om oppløsning må ha 2/3 flertall. Eventuell kapital disponeres av generalforsamlingen med alminnelig flertall etter innstilling fra styre.
S.B.F’s lovkomitè i april 1983.T. BørresenG. HøydalT. Valle


Regler for båtplasseiere i fortøyningsbryggene


§1

Båtforeningen står som formell eier av fortøyningsbrygga.


§2

Alle plasshavere ved brygga må sørge for å holde sin plass og del av brygga ryddig, slik at der ikke ligger tauverk, bruk eller andre ting og slenger. Øvre grense for båtstørrelse er 27 fot. Maks bredde til hver båtplass er 3 meter.


§3

Flytetau til eventuell akterfortøyning, eller annet løst flytetau må ikke forekomme.


§4

Fortøyning av prammer i utriggere eller på endene av brygga må ikke forekomme. Heller ikke slik at det kan hindre de øvrige plasshavere å manøvrere.


§5

Hver plasshaver ved brygga må sørge for å holde porten låst, også mens vedkommende er ute med båten. Eventuell reservenøkkel må en selv skaffe seg.


§6

Eventuelle skader på utriggere eller brygge som en plasshaver måtte ha forårsaket, må vedkommende selv sørge for å få utbedret.


§7

Dersom det viser seg nødvendig med akterfortøyning, må hver plasseier sørge for dette selv. En slik fortøyning må mest mulig bestå av kjetting, og slik at den ikke hindrer andre å manøvrere.


§8

Dersom en plass blir ledig som følge av at båt blir tatt på land for deler av året, er det ikke tillatt for plasshaveren å leie ut sin plass til andre.


§9

Ved eventuelt salg av båtplass, har båtforeningen forkjøpsrett. Kjøper av ledig plass må være medlem av båtforeningen. Tildeling vil bli gitt etter ansiennitetsprinsippet.


§10

Årlig avgift betales inn til båtforeningen, som så vil føre dette på en egen konto for vedlikehold og forsikring av brygga.


§11

Dersom noen av disse reglene ikke overholdes, skal melding om dette gis til tilsynsutvalget for fortøyningsbrygga, som så tar dette opp direkte med båtplasseieren.


Styret i Skutvik Båtforening, 20.09.1982.

O. JacobsenG. HøydalH. GjervikK. JespersenA. PrytzV. Øksnes

FormannNestformannKassererSekretærStyremedl.Styremedl.