Båtplasser

Gjeldene kontrakt ved tildeling av båtplass

KONTRAKTHerved inngås kontrakt om tildeling av båtplass mellom nedenfor stående parter:


Medlem: __________________________, Adr:___________________________


Eier: Skutvik båtforening v/Brygge nr. _____, 8290 Skutvik


Objekt: Båtplass nr. ___ på venstre □ høyre □ side sett fra landgangen,


plassering på innvendig □ utvendig □ side av utligger nr.____.


Følgende betingelser gjelder:


1) Fast pris settes til pari kurs kr. xxx000,-. Beløpet er å betrakte som et fast depositum.

2) Gjenkjøpsverdi settes til pari kurs, uten noen form for indeksregulering.

3)Båtforeningen v/bryggelaget skal kunne kreve båtplassen tilbakeført uhindret, med 3 mnd. varsel, dersom det oppstår tvister som har betydning for de øvrige båtplassene. Oppgjør utføres i henhold til punkt 5.

4)Båtplassen kan bare omsettes gjennom båtforeningen v/bryggelagets styre.

5)Den som er tildelt båtplassen skal, med 3 mnd. varsel, kunne tilby båtplassen tilbake til bryggelaget uhindret dersom vedkommende ønsker dette. Oppgjør skal skje når båtplassen er videreformidlet eller senest innen ett år fra salgsdato.

6)Båtstørrelsen i vedkommende båtplass må tilpasses det til enhver tid gjeldende regelverk, og slik at skade på kai og andre båter ikke oppstår.

7)Den som er tildelt båtplassen har ansvar for egen båt når denne ligger fortøyd i kaien, samt skader denne måtte påføre flytekaien eller andre båter i og ved kaien. Skader på kaien som omfattes av dette punktet skal i utgangspunktet dekkes av ansvarlig båteier.

8)Det skal svares årsavgift etter den til enhver tid gjeldende sats.

9)Det forutsettes dugnad ved vedlikehold og reparasjoner på kai og båtplass. Manglende oppmøte ved dugnad vil bli avregnet i timer og fakturert i henhold til det antall medgått timer som for de som har hatt oppmøte. Timesatsene for dugnad vil være i henhold til det som til enhver tid er fastsatt av årsmøtet.

10)Denne kontrakten utferdiges i 2 – to eksemplarer, ett til hver av partene.Skutvik den _____/_____ 20_____.